​De nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr), statutenwijziging nodig?

Sinds 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Deze wet

voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen te verbeteren.
De wet zal tevens gevolgen hebben voor coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en in kleine mate
voor B.V.’s en N.V.’s. De belangrijkste wijzigingen betreffen toezicht, tegenstrijdig belang, aansprakelijkheid,
ontslag van bestuurders en commissarissen, meervoudig stemrecht en belet en ontstentenis.


Wat betekent dit voor u?
Moeten de statuten van uw rechtspersoon op stel en sprong gewijzigd worden? Nee, dat hoeft niet, maar het
is wel aan te raden. Sommige bepalingen die thans in de statuten zijn opgenomen, maar die niet in lijn zijn
met de Wbtr, dienen als ongeschreven te worden beschouwd en zijn dus niet langer geldig. Door de statuten
op deze punten te wijzigen kan verwarring worden voorkomen.
Het is dus hoe dan ook aan te raden om de huidige statuten eens goed door te nemen en waar nodig te zorgen
dat deze in lijn gebracht worden met het bepaalde in de Wbtr. 


Meer interesse? lees dit interessante stuk verder op http://www.schaap.eu/de-nieuwe-wet-bestuur-en-toez...

0
Feed

Schrijf een reactie