Onze Diensten

EB&A Vastgoed Management biedt een compleet en betaalbaar beheerconcept, dat continuïteit en gemak centraal stelt. Het beheerconcept dat wij hanteren bestaat uit deelpakketten wat inhoudt dat het gewenste dienstenpakket als geheel, of als afzonderlijke diensten kan worden afgenomen. Onze VvE diensten voorzien in alle voorkomende werkzaamheden, waarbij EB&A Vastgoed Management altijd toeziet op een correcte uitvoering van de geldende reglementen en wetten. 


Wij beheren zowel kleine als (middel)grote Verenigingen van Eigenaren. Ook verenigingen bestaande uit parkeerterreinen en bedrijfsterreinen heeft ons kantoor in beheer. Bent u geïnteresseerd in wat wij voor uw VvE kunnen betekenen en wilt u vrijblijvend een offerte van ons ontvangen? Maak dan gebruik van ons offerteformulier op deze website. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen als u in een persoonlijk gesprek nadere toelichting wenst over de diensten van EB&A Vastgoed Management

  Administratief en financieel beheer

   Door onze jarenlange ervaring hebben wij een brede expertise opgebouwd op het gebied van VvE-beheer. Dit heeft onder andere geresulteerd in een uitgebreid netwerk met diverse partijen, zoals verzekeraars, aannemers, juristen en bouwkundigen.


   Standaard dienstenpakket:

   • Opstellen van het ledenregister
   • Innen van ledenbijdragen
   • Signaleren van achterstallige betalingen van de ledenbijdragen en het nemen van (incasso) maatregelen


    • Verstrekken van gegevens aan notaris en makelaar t.b.v. eigendomsoverdracht
    • Opstellen van de (jaarlijkse) begroting en signaleren van overschrijdingen
    • Opstellen financieel jaaroverzicht voor bewoners/eigenaren (balans en exploitatierekening)
    • Verrichten van (gefiatteerde) betalingen en boeken van ontvangsten en uitgaven
    • Administreren van de bankrekening(en)
    • Begeleiden van de kascontrolecommissie
    • Toelichting van de jaarrekening en begroting tijdens de Algemene Ledenvergadering

    Secretariële en bestuurlijke ondersteuning

    Standaard dienstenpakket:


    1. Bestuurlijk voorbereiden van de Algemene Ledenvergadering waaronder:
    • Het eenmaal per jaar in overleg met het bestuur initiëren, convoceren, bijwonen van de Algemene Ledenvergadering
    • Zorg dragen voor de uitnodigingen, presentielijst en volmachten
    • Reserveren van vergaderruimte verzenden van de notulen met besluiten- en actiepuntenlijst


    2. Secretariële ondersteuning waaronder:
    • Doorgeven benodigde wijzigingen aan de Kamer van Koophandel
    • Bijhouden en verwerken van alle relevante inkomende en uitgaande correspondentie
    • Archivering van alle stukken van de vereniging, met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen


    Vanuit onze jarenlange ervaring zijn wij voorstander van een meerhoofdig bestuur gekozen uit en door de eigenaren. Zo niet dan toch minimaal een voorzitter. Dit vergroot immers de betrokkenheid van de leden.

    Technisch- en contractenbeheer

    Standaard dienstenpakket:


    1. Dagelijks technisch beheer waaronder:

    • 24 uur per dag bereikbaar voor acute klachten
    • Het behandelen van aangelegenheden die verband houden met het "gemeenschappelijk dagelijks onderhoud"
    • Uitbrengen van adviezen over uit te voeren dagelijks onderhoud
    • Controle van de uitgevoerde werkzaamheden
    • Ter plaatse beoordelen of, en op welke wijze, een bepaalde reparatie is gewenst


    2. Contractenbeheer waaronder:

    • Het controleren en administreren van onderhoudscontracten ten behoeve van technische installaties en voorzieningen, afgesloten door de vereniging
    • Het uitbesteden en controleren van (de in de VvE) overeengekomen servicewerkzaamheden, zoals liftinstallaties, schoonmaakwerkzaamheden etc
    • Het afsluiten en beheren van energiecontracten


    Wij zijn van mening dat het in het belang van de VvE is dat het planmatige (lange termijn) technisch beheer in samenwerking met het bestuur plaatsvindt.

    Additionele diensten (indien van toepassing)

    • Mijnvveportaal, een 24/7 onlinedienst 
    • Opstarten van een slapende of nieuwe VvE en begeleiding bij oplevering
    • Het jaarlijks opstellen en doorbelasten van de stookkosten (gas-, elektra- of waterverbruik)
    • Het verzorgen van huurdersverklaringen
    • Het verzorgen van een notulist bij ledenvergaderingen
    • Opstellen van het MeerJaren Onderhoudsplan (MJOP-NEN 2767)
    • Tussentijds opstellen van financiële rapportage t.b.v. het bestuur
    • Verzorgen van de salarisadministratie indien de VvE personeel in dienst heeft (bv. een huismeester)
    • Het laten opstellen van een accountantsrapport en het aanleveren van de gegevens hiervoor

    Assurantiën beheer

    Standaard dienstenpakket:

    • Het in overleg met uw assuradeur behandelen en indienen van schadezaken (zoals water-, storm- en inbraakschade)
    • Op verzoek beoordelen van (bestaande) taxatierapporten en de verzekerde waarde en begeleiding daarin

    Bouwkundig beheer

    • Op maat gebonden
    • Op aanvraag